Şartlar ve Koşullar

Utrecht’teki CRK DESIGN şirketinin ticari adıdır. Bu Hüküm ve Koşullar Ticaret Odasına da tevdi edilmektedir.

1.1
Müşteri ve CRK DESIGN arasında imzalanan tüm sözleşmelerin hazirlanması, içeriği ve uyumu, Alıcı’nın veya Müşterinin diğer koşulları dışında bu hüküm ve koşullar uygulanır.

1.2
Teklifler ücretsizdir ve 2 hafta geçerlidir. Fiyat teklifleri, işteki öngörülemeyen değişiklikler nedeniyle değişebilir. Fiyatlar, hükümetten gelen KDV ve diğer ücretlerden muaftır. Listelenen oranlar ve teklifler gelecekteki siparişler için otomatik olarak geçerli değildir.

1.3
Siparişler, müşteri tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir. Müşteri bunu başaramazsa, ancak CRK DESIGN atamanın başlangıcı konusunda anlaşmaya rağmen, ihale içeriği üzerinde mutabakata varılacaktır. Sözlü anlaşma ve şartlar yazılı olarak CRK DESIGN tarafından onaylandıktan sonra bağlar.

1.4
Müşteri, aynı siparişi aynı anda CRK DESIGN dışındaki diğer kişilere sunmak isterse veya daha önce bir başka kişiye atama yapmış ise, bu kişilerin adlarını  CRK DESIGN’a bildirmelidir.

2.1
CRK DESIGN, görevlerini dikkatli ve bağımsız bir şekilde yerine getirmeye, müşterinin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmeye ve müşteriye yararlı bir sonuç çıkarmaya gayret gösterecektir. CRK DESIGN, gerektiğinde, müşteriyi çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgilendirir.

2.2
Müşterinin, CRK DESIGN’a gerekli veri veya malzemeleri zamanında, eksiksiz ve dogru biçimde teslim edilmesini sağlaması makul derecede gereklidir. Böylece CRK DESIGN ürün ve hizmeti zamanında teslim edebilir.

2.3
CRK DESIGN tarafından belirlenen tasarım süresi, anlaşmanın niteliğinde veya içeriğinde aksi belirtilmedikçe belirleyici bir özelliğe sahiptir. Belirtilen son tarihin ihlali durumunda müşteri yazılı olarak CRK DESIGN’a  bildirmelidir.

2.4
Aksi kararlaştırılmadıkça, testlerin yapılması, lisans verilmesi ve değerlendirilmesi ayrica müşterinin yasal ya da kalite standartlarına uyan talimatları CRK DESIGN’ın görevi değildir.

2.5
Üretim, çoğaltma veya yayınlama öncesi taraflar, birbirlerinin tasarımın en yeni modellerini, prototiplerini, dijital dosyalarını veya denemelerini kontrol etmelerini ve onaylamalarını sağlamalıdır. CRK DESIGN , müşteri adına olsun veya olmasın, üretim şirketlerine veya diğer üçüncü taraflara talimat verecekse, CRK DESIGN’ın talebi üzerine, müşterinin yazılı olarak yukarıda belirtilen onayını teyit etmesi gerekir.

2.6
Modellerin, prototiplerin, dijital dosyaların veya tasarım denemelerinin renkleri, çözünürlükleri ve malzemeleri son çıktıdan farklı olabilir. Bundan hiçbir hak türetilemez. CRK DESIGN, sonucun istenen şekilde olması için elinden gelen herşeyi yapacaktır.

2.7
Şikayetlerin mümkün olan en kısa sürede  CRK DESIGN’a yazılı olarak, görevin tamamlanmasından sonraki en az on iş günü içinde, müşterinin görevin sonucunu tam olarak kabul etmiş sayılmadığı durumlarda bildirilmesi gerekir.

3.1

Aksi kararlaştırılmadığı sürece, taslak hazırlama kapsamında üçüncü taraflara verilen görevler müşteri adına sağlanır. Müşterinin isteği üzerine, CRK DESIGN, müşterinin hesabı ve riski için yetkili bir temsilci olarak hareket edebilir. Taraflar daha fazla tazminat ödemeyi kabul edebilir.

3.2
CRK DESIGN, müşterinin isteği üzerine üçüncü taraf maliyetleri için bir bütçe talep ederse, o zaman bu bütçe gösterici olacaktır. İstenirse, CRK DESIGN müşteri adına teklif isteyebilir.

3.3
Sözleşmenin yürütülmesi sırasında CRK DESIGN, açık sözleşme ile üçüncü tarafların mal veya hizmetlerini kendi hesabına ve riskleriyle ilişkilendiriyorsa, bu mal veya hizmetler müvekkilinize devredildikten sonra, sözleşmenin şartları ve koşulları tedarikçi, bu mal veya hizmetlerin kalitesi, miktarı, kapasitesi ve teslimatı ile ilgili olarak müşteriye de uygulanır.

4.1
Aksi kararlaştırılmadıkça, patent yasası, model yasası ve telif hakkı da dahil olmak üzere sözleşmeden kaynaklanan tüm fikri mülkiyet hakları CRK DESIGN’a aittir. Böyle bir hakkın yalnızca bir para yatırma veya kayıt yoluyla elde edilebildiği ölçüde, yalnızca CRK DESIGN yetkilidir.

4.2
Aksi kararlaştırılmadıkça, bu görev, patent hakları, ticari marka hakları, çizim veya model hakları, telif hakkı veya üçüncü taraf portreleri de dahil olmak üzere hakların varlığı hakkında araştırma yapmak değildir.  Aynı durum, müşteri için bu gibi koruma biçimlerinin bulunmasıyla ilgili herhangi bir soruşturma için de geçerlidir.

4.3
İş başarısız olmadıkça, CRK DESIGN her zaman adını belirtmek veya işyerinde ismini kaldırmak hakkına sahiptir. Ve musteriye, CRK DESIGN’a açıklamadan veya çoğaltmak adına söz etmeden işe önceden izin vermeksizin izin verilmez.

4.4
Aksi kararlaştırılmadıkça; CRK DESIGN tarafından oluşturulan çalışma çizimleri, illüstrasyonları, prototipleri, modelleri, şablonları, tasarımları, tasarım eskizleri, filmleri, (elektronik) dosyaları ya da diğer materyalleri müşteriye veya üçüncü kişilere verilmis olsa bile CRK DESIGN’a aittir.

4.5
Görevin tamamlanmasının ardından CRK DESIGN kullanılan materyal ve verilerle ilgili 12 aylık bir saklama yükümlülüğüne sahiptir.

5.1

Müşteri, CRK DESIGN anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyduğunda, açıklama ve çoğaltma sözleşmesi uyarınca tasarım hakkını kullanmak için özel bir lisans alır. Sonuçta herhangi bir anlaşma yapılmadığı takdirde lisans, görevin yapıldığı sırada kesin taahhütlerin bulunduğu tasarımın kullanımıyla sınırlı kalacaktır. Bu niyetler, anlaşmanın bitiminden önce CRK DESIGN tarafından bilinmelidir.

5.2
Müşteri CRK DESIGN’ın yazılı izni olmaksınız yapılan tasarım ve  materyalleri kullanamaz. Anlaşmanın bozulması yada iptali durumunda müşteri bu tasarım ve materyalleri kullanırsa CRK DESIGN’a  anlaşmanın üç katı miktarda tazminat hakkı doğar.

5.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, ten zijde gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

CRK DESIGN müşterinin çıkarlarını göz önüne alarak tasarımın kendi tanıtımını veya tanıtımını yapma özgürlüğüne sahiptir.

6.1
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die CRK DESIGN voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2
Indien CRK DESIGN door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door CRK DESIGN gehanteerde honorariumtarieven.

6.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft CRK DESIGN na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door CRK DESIGN nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door CRK DESIGN gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2
CRK DESIGN heeft het recht bij aanvang van een opdracht een deel van het honorarium in rekening te brengen tot maximaal 75%.

7.3
CRK DESIGN heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4
Op de factuur van CRK DESIGN worden de honorariumtarieven vermeld in letters: A voor dtp-uren en B voor ontwerpuren. Specificatie van de berekende uren zal op verzoek van de opdrachtgever kostenloos worden toegezonden.

7.5
De opdrachtgever verricht de aan CRK DESIGN verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan CRK DESIGN heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door CRK DESIGN wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van CRK DESIGN redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door CRK DESIGN op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel CRK DESIGN als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft CRK DESIGN het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door CRK DESIGN zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat CRK DESIGN ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CRK DESIGN vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6
Wanneer de werkzaamheden van CRK DESIGN bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9.1
CRK DESIGN garandeert dat het geleverde door of vanwege CRK DESIGN is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, CRK DESIGN geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
De opdrachtgever vrijwaart CRK DESIGN of door CRK DESIGN bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart CRK DESIGN voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.1
CRK DESIGN aşağıdakilerden sorumlu değildir:

 1. müşteri tarafından hatalı veya eksik temin edilen ürün ve malzemeler
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. müşteri tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından adına yapılan  hata veya kusurlar.
 4. tedarikçilerin tekliflerindeki eksiklikler veya tedarikçilerin fiyatlarının aşılması.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2
CRK DESIGN is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van CRK DESIGN aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van CRK DESIGN voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan CRK DESIGN niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.1
Müşterinin, CRK DESIGN ile yapılan sözleşmeden üçüncü kişilere, şirketinin tamamının devri dışında herhangi bir hakkı aktarmasına izin verilmez.

11.2
Taraflar, sözleşme bağlamında diğer tarafça bilinen gerçekleri ve koşulları gizli tutmakla yükümlüdürler. Sözleşmenin ifasına katılan üçüncü taraflar, bu gerçeklere ve koşullara karşı diğer taraftan gelen gizli muameleye tabi tutulacaklardır.

11.3
Bu hüküm ve koşullardaki yazılar, okunabilirliği artırmak amacıyla yalnızca bu terimlerin bir parçasını oluşturmamaktadır.

11.4

CRK DESIGN ve müşteri arasındaki sözleşme Hollanda yasalarına tabidir.
CRK DESIGN ve müşteri arasindaki uyuşmazlıkları çözmek, CRK DESIGN’ın bulundugu bölgede ki mahkeme ve mercilere aittir.

Bizi daha yakından tanımak ister misin?

Bilgilerinizi bırakın, biz sizinle iletişime geçeceğiz.

Crk Design Logo

Ontwikkelaars van merkidentiteit & interactie.