Algemene Voorwaarden CRK DESIGN, te Utrecht
CRK DESIGN is een handelsnaam van CRK DESIGN te Utrecht. Deze Algemene Voorwaarden is ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en CRK DESIGN gesloten overeenkomsten.

1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er des- ondanks mee instemt dat CRK DESIGN een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden CRK DESIGN eerst nadat deze schriftelijk door CRK DESIGN zijn bevestigd.

1.4
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan CRK DESIGN wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij CRK DESIGN, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2.1
CRK DESIGN zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal CRK DESIGN de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door CRK DESIGN mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3
Een door CRK DESIGN opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient CRK DESIGN in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van CRK DESIGN.

2.5
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes, digitale bestanden of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien CRK DESIGN, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van CRK DESIGN zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6
Kleuren, resoluties en materiaal van modellen, prototypes, digitale bestanden of proeven van het ontwerp kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. CRK DESIGN zal al dat gene doen om een zo juist mogelijke indicatie te geven van het eindresultaat.

2.7
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan CRK DESIGN te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan CRK DESIGN, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2
Indien CRK DESIGN op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan CRK DESIGN namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3
Indien bij de uitvoering van de opdracht CRK DESIGN volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan CRK DESIGN. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend CRK DESIGN daartoe bevoegd.

4.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is CRK DESIGN te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van CRK DESIGN openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door CRK DESIGN tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, (elektronische) bestanden of andere materialen eigen- dom van CRK DESIGN, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht heeft CRK DESIGN een bewaarplicht van 12 maanden met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met CRK DESIGN, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan CRK DESIGN bekend te zijn gemaakt.

5.2
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van CRK DESIGN niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft CRK DESIGN recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van CRK DESIGN een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, ten zijde gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

CRK DESIGN heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6.1
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die CRK DESIGN voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2
Indien CRK DESIGN door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door CRK DESIGN gehanteerde honorariumtarieven.

6.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft CRK DESIGN na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door CRK DESIGN nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door CRK DESIGN gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2
CRK DESIGN heeft het recht bij aanvang van een opdracht een deel van het honorarium in rekening te brengen tot maximaal 75%.

7.3
CRK DESIGN heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4
Op de factuur van CRK DESIGN worden de honorariumtarieven vermeld in letters: A voor dtp-uren en B voor ontwerpuren. Specificatie van de berekende uren zal op verzoek van de opdrachtgever kostenloos worden toegezonden.

7.5
De opdrachtgever verricht de aan CRK DESIGN verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan CRK DESIGN heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door CRK DESIGN wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van CRK DESIGN redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door CRK DESIGN op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel CRK DESIGN als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft CRK DESIGN het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door CRK DESIGN zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat CRK DESIGN ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CRK DESIGN vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6
Wanneer de werkzaamheden van CRK DESIGN bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9.1
CRK DESIGN garandeert dat het geleverde door of vanwege CRK DESIGN is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, CRK DESIGN geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
De opdrachtgever vrijwaart CRK DESIGN of door CRK DESIGN bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart CRK DESIGN voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.1
CRK DESIGN is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2
CRK DESIGN is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van CRK DESIGN aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van CRK DESIGN voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan CRK DESIGN niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met CRK DESIGN gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4
Op de overeenkomst tussen CRK DESIGN en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen CRK DESIGN en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar CRK DESIGN is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van CRK DESIGN.

Wil je kennismaken of meer over ons weten?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Crk Design Logo

Ontwikkelaars van merkidentiteit & interactie.